O projekcie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego w priorytecie IX Włączenie Społeczne (konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/19) Miasto Pabianice uzyskało dofinansowanie projektu pod tytułem „Droga do przemiany”. Wysokość dofinansowania wynosi 999 304,08 zł (wartość całego projektu-  1 175 644,08 zł, wkład własny wykazany ze świadczeń w ramach Prac Społecznie Użytecznych i zasiłków celowych w wysokości 176 340 zł).

Projekt swoim wsparciem obejmie 90 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w trzech rocznych edycjach po 30 uczestników) w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022. Jest kontynuacją działań MCPS realizowanych w projektach „Drogowskaz – PRZEMIANA” 2008-2015 oraz „Kierunek PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” 2017-2019.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Pozwoli to na zwiększenie kompetencji społecznych, uzyskanie odpowiednich kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem pracownika socjalnego i uzyskają pomoc w postaci zasiłków celowych.

Udział w Pracach Społecznie Użytecznych pozwoli na aktywizację zawodową.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną kompleksową pomocą specjalistów (psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień) dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Beneficjenci zostaną także zaproszeni do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje życiowe.

W każdej z edycji w ramach aktywizacji społecznej w projekcie zrealizowany będzie sześciodniowy wyjazd warsztatowy diagnostyczno-edukacyjny, który pozwoli uzyskać pełniejszą wiedzę na temat możliwości, predyspozycji i ograniczeń klienta w funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym.

W ramach aktywizacji edukacyjnej zostaną zorganizowane zajęcia podnoszące kompetencje ogólne: kurs komputerowy i kurs prawa jazdy.

Projekt realizowany będzie przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.