ZADANIE 1. Praca socjalna

(realizacja: 01.10.2019 – 30.09.2022 r.) dla 90 UP

Pracownik socjalny oddelegowany do projektu po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i podpisaniu kontraktu z beneficjentem projektu będzie opracowywał i wdrażał plan indywidualnych działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób w oparciu o ocenę problemów oraz analizę celów i dostępność wariantów pomocy.
Na każdym etapie swoich działań pracownik socjalny będzie współpracował
z kierownikiem Wydziału Pomocy Środowiskowej, koordynatorem projektu, specjalistą do spraw merytorycznych oraz specjalistami z określonych dziedzin.