ZADANIE 2. Aktywizacja społeczna: poradnictwo specjalistyczne

(realizacja: 01.10.2019 – 30.09.2022 r.) dla 90 UP (III edycje po 30os.)

W ramach projektu oferujemy nieodpłatne wsparcie specjalistów – prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień, w formie konsultacji indywidualnych,
których zakres będzie dostosowany do aktualnych potrzeb klientów.
Specjaliści dyżury będą pełnić po wcześniejszym umówieniu się, zgodnie
z ustalonym harmonogramem pracy, udostępnionym każdemu uczestnikowi projektu.